Một nguyên tố ở nhóm VIA có cấu hình electron nguyên tử ở trạng thái kích thích ứng với số oxi hóa + 6 là :

A. 1s22s22p63s13p6.
B. 1s22s22p63s13p4.
C. 1s22s22p63s13p3 3d1.
D. 1s22s22p63s13p3 3d2.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 6: oxi - lưu huỳnh - đề ôn luyện số 3 - cungthi.vn

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.