Một nhóm có 10 người, cần chọn ra ban đại diện gồm 3 người. Số cách chọn là:        

A.

240

B.

img1  

C.

img1          

D.

360.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn C  + Số cách chọn ra 3 người vào ban đại diện trong 10 người là :img1 (không phân biệt thứ tự).  

 

Đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.