Một nhóm có img1 học sinh trong đó có img2 nam và img3 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách xếp các học sinh trên thành một hàng ngang sao cho các học sinh nữ đứng cạnh nhau?         

A.

144.

B.

5040.

C.

576.

D.

1200.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:   Xem img1 học sinh nữ là một tập img2, xếp img3 nam và img4 thành hàng ngang có img5 cách, hoán vị img6 học sinh nữ có img7 cách. Vậy có img8 cách xếp. Vậy đáp án đúng là C.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.