Một nhóm gồm img1 học sinh nam và img2học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên đồng thời img3 học sinh trong nhóm đó. Xác suất để trong img4 học sinh được chọn luôn có học sinh nữ bằng:   

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Số phần từ của không gian mẫu img1. Gọi img2 là biến cố sao cho img3 học sinh được chọn có học sinh nữ, img4 là biến cố sao cho img5 học sinh được chọn không có học sinh nữ img6img7. Vậy xác suất cần tìm img8img9img10img11.  

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.