Một nhóm học sinh có img1 người. Cần chọn img2 học sinh trong nhóm để làm img3 công việc là tưới cây, lau bàn và nhặt rác, mỗi người làm một công việc. Số cách chọn là:         

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Số cách chọn img1 em học sinh là số cách chọn img2 phần tử khác nhau trong img3 phần tử có phân biệt thứ tự nên số cách chọn thỏa yêu cầu là img4. Vậy đáp án đúng là D.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.