Một nhóm tế bào sinh tinh chứa 3 cặp nhiễm sắc thể tương đồng có cấu trúc khác nhau. Khi giảm phân có hiện tượng trao đổi đoạn tại một điểm ở 1 cặp nhiễm sắc thể. Khả năng tế bào có thể cho số loại tinh trùng là

A.

2.

B.

4.

C.

8.

D.

16.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

16.

Nếu có trao đổi đoạn tại 1 điểm của 1 cặp nhiễm sắc thể trong số 3 cặp nhiễm sắc thể của loại thì số loại giao tử có thể hình thành:

áp dụng công thức: 2n+k (n là số cặp nhiễm sắc thể có cấu trúc khác nhau, k là số cặp NST xảy ra trao đổi chéo).

→ 2n+k = 23+1 = 24= 16.

Số loại tinh trùng là 16.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.