Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 60 km/giờ, sau đó lại đi từ B về A với vận tốc 40 km/giờ. Tính vận tốc trung bình của ô tô trên quãng đường cả đi lẫn về.

A.

48 km/giờ

B.

50 km/giờ

C.

45 km/giờ

D.

54 km/giờ

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Cách 1: Đổi: 1 giờ = 60 phút Ô tô đi 1km từ A đến B hết: 60 : 60 = 1 (phút) Ô tô đi 1km từ B về A hết: 60 : 40 = 1,5 (phút) Ô tô đi 2km (1km lúc đi và 1km lúc về) hết: 1 + 1,5 = 2,5 (phút) Vận tốc trung bình của ô tô cả đi và về là: 2 : 2,5 = 0,8 (km/phút) 0,8 km/phút = 48 km/giờ. Cách 2: Coi quãng đường dài 240km. Thời gian lúc ô tô đi từ A đến B là: 240 : 60 = 4 (giờ) Thời gian lúc ô tô đi từ B về A là: 240 : 40 = 6 (giờ) Tổng quãng đường ô tô đi và về là: 240 + 240 = 480 (km) Tổng thời gian cả đi và về của ô tô là: 4 + 6 = 10 (giờ) Vậy vận tốc trung bình của ô tô cả đi lẫn về là: 480 : 10 = 48 (km/giờ) Đáp số: 48 km/giờ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...