Một phân tử ADN ở vi khuẩn có 10% số nuclêôtit loại A. Theo lí thuyết, tỉ lệ nuclêôtit loại G của phân tử này là

A.

10%.

B.

30%.

C.

20%.

D.

40%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Theo nguyên tắc bổ sung A=T; G=X nên %A + %G =50% =>G=X=40%

Vậy đáp án là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...