Một phân tử glucôzơ bị oxi hoá hoàn toàn trong đường phân và chu trình Krebs, nhưng hai quá trình này chỉ tạo ra một vài ATP. Phần năng lượng còn lại mà tế bào thu nhận từ phân tử glucôzơ ở

A.

trong FAD và NAD+.

B.

trong O2.

C.

mất dưới dạng nhiệt.

D.

trong NADH và FADH2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:năng lượng trong hô hấp tế bào được dự trữ trong các chất giàu năng lượng là NADH và FADH2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.