Một phân tử glucôzơ khi hô hấp hiếu khí giải phóng ra:

A.

30 ATP

B.

36 ATP

C.

38 ATP

D.

40 ATP

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:38 ATP

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...