** Một phân tử mARN có X = A + G và U= 300 ribônuclêôtit. Gen tổng hợp phân tử mARN đó có hiệu số giữa Guanin với 1 loại nuclêôtit khác bằng 12,5% số nuclêôtit của gen. Trên một mạch đơn của gen, số nucleotit loại Guanin chiếm 25% so với tống số nuclêôtit của mạch. Trên phân tử mARN đó có 6 ribôxôm tham gia giải mà 1 lần. Biết ribôxôm thứ nhất trượt qua hết phân tử mARN là 40s và khoảng cách đều về thời gian giữa các ribôxôm là 0,7s. Khoảng cách giữa các ribôxôm kế tiếp là

A.

94,6.

B.

86,2.

C.

142,8.

D.

71,4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Theo đề bài ra:

Trên mARN: Xm= Am + Gm; Um = 300.

Trên mạch ADN:

G - A = 12,5% N

G + A = 50% N

 G =G1+G2= 31,25%N; A= A1+A2 =18,75%Nu

Giả sử: G1 = 25%N/2 = 12,5%N

=> G2=18,75%N

 Do trên mạch mARN:  Xm = Am + Gm => Xm > Gm => Xm= G2 = 18,75%N; Gm= G1=12,5%N

(vì G2>G1)

=> Am=A1=6,25%N => Um =A2=12,5%N =300 => N = 2400 => rNu =1200 

 Số ribonu của mạch hoàn chỉnh là 1200 ribonu.  chiều dài gen là: 1200 x 3,4 = 4080

Vậy vận tốc trượt của riboxom là: 4080 : 40 = 102 (/giây)

 Khoảng cách giữa 2 ribôxôm kế tiếp: 102 . 0,7 = 71,4.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...