Một phân tử mARN trưởng thành có chiều dài là 5100A0. Phân tử mARN này được dùng làm khuôn để tổng nên 10 chuỗi polipepetit. Theo lí thuyết, có bao nhiêu kết luận dưới đây đúng? I. Phân tử mARN trên có 10 lượt ribôxôm trượt qua II. Khi quá trình dịch mã hoàn tất, số lượt phân tử tARN tham gia dịch mã trên phân tử mARN trên là 9980. III. Số liên kết peptit được hình thành trong các chuỗi polipeptit hoàn chỉnh trên là 9970. IV. Các chuỗi polipeptit được tổng hợp từ phân tử mARN trên có cấu trúc khác nhau V. Gen tổng hợp nên phân tử mARN trên có chiều dài lớn hơn 5100A0.

A. 3.
B. 2.
C. 4.
D.1.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải: rN = 5100 ÷ 3,4 = 1500 (rNu) I. Đúng, mỗi ribôxôm trượt qua mARN để dịch mã tổng hợp nên 1 chuỗi polipeptit. II. Sai. Khi tổng hợp 1 chuỗi polipeptit thì: Số bộ ba mã hóa axit amin = số axit amin = số lượt phân tử tARN trượt qua = 1500 ÷ 3 – 1 = 499 → tổng hợp 10 chuỗi polipeptit thì tARN trượt 499 × 10 = 4990 lượt. III. Sai vì Số liên kết peptit được hình thành trong các chuỗi polipeptit hoàn chỉnh trên: 10 × ( (N/mARN))/3 – 3) = 4970 IV. Sai vì có cấu trúc giống nhau. V. Đúng vì đây là Marn trưởng thành → đã bị cắt bớt đoạn intron → L(gen) = L(mARN sơ khai) > L(mARN trưởng thành) = 5100 A0.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.