Một phân tử protein hoàn chỉnh có 298 axit amin. Chiều dài của protein này là:

A.

         1013,2Å

B.

         5100Å

C.

         900Å

D.

         894Å

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Một phân tử protein hoàn chỉnh có 298 axit amin → Chiều dài của protein này là: 298 . 3 = 894Å (1 axit amin dài 3Å)  

Vậy đáp án là D       

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...