Một phân tử saccarozơ có

A.

một gốc β-glucozơ và mộtgốcβ-fructozơ.

B.

một gốc β-glucozơ và một gốcα-fructozơ.

C.

một gốc α-glucozơ và mộtgốcβ-fructozơ.

D.

hai gốcα-glucozơ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

một gốc α-glucozơ và mộtgốcβ-fructozơ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.