Một quần thể giao phối gồm 120 cá thể có kiểu gen AA, 680 các thể có kiểu gen Aa, 200 cá thể có kiểu gen aa.Gọi p, q lần lượt là tần số tương đối của alen A và a. Nội dung nào sau đây đúng nhất?  

A.

p = 0,46; q = 0,54. Quần thể chưa cân bằng

B.

 p = 0,46; q = 0,54. Quần thể cân bằng.

C.

 p = 0,12; q = 0,2. Quần thể đã cân bằng

D.

 p = 0,8; q = 0,2. Quần thể đã cân bằng

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tỷ lệ kiểu gen của quần thể là: 0.12AA: 0.68Aa: 0.2aa

p = 0.12 +0.68/2 = 0.46 => q= 0.54 nếu quần thể cân bằng di truyền thì phải có thành phần kiểu gen: img1 ð =>Quần thể chưa cân bằng di truyền.

Vậy đáp án là A  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...