Một quần thể khởi đầu có cấu trúc di truyền là: 0,32 AA : 0,16 Aa : 0,52 aa. Cấu trúc di truyền của quần thể sau 4 thế hệ tự phối là:   

A.

0,595 AA : 0,01 Aa : 0,395 aa

B.

0,375 AA : 0,03 Aa : 0,575 aa

C.

0,575 AA : 0,03 Aa : 0,375 aa

D.

0,395 AA : 0,01 Aa : 0,595 aa

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Qua 4 thế hệ tự phối thì ta có: Tỉ lệ kiểu gen Aa là img1 

Tỉ lệ kiểu gen AA là img2 

Tần số kiểu gen aa là 1 – 0,01 – 0,395 = 0,595.

Vậy cấu trúc di truyền của quần thể sau 4 thế hệ tự phối là 0,395 AA : 0,01 Aa : 0,595 aa.

Vậy đáp án là D  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.