Một quần thể sinh vật có gen A bị đột biến gen thành gen a, gen B bị đột biến thành gen b. Biết các cặp gen tác động riêng rẽ và gen trội là trội hoàn toàn. Các kiểu gen nào sau đây là của thể đột biến?

A.

         aaBb, Aabb.

B.

         AaBb, AABb

C.

         AABB, AABb.

D.

         AABb, AaB

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

đb A=>a, B=>b, vì thế trong KG không thể có AA-- or --BB

Vậy đáp án là A 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.