Một quần thể sinh vật có gen A bị đột biến thành alen a, gen b bị đột biến thành alen B và gen C bị đột biến thành alen C. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và alen trội là trội hoàn toàn. Nhóm gồm các cơ thể mang các kiểu gen nào sau đây đều là các thể đột biến?

A.

A. AaBbCc, aabbcc, aaBbCc

B.

B. AAbbCc, aaBbCC, AaBbcc

C.

C. aaBbCC, AabbCc, AaBbCc

D.

D. aaBbCc, AabbCC, AaBBcc

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Thể đột biến là hiện tượng gen đột biến biểu hiện thành kiểu hình

- Với gen đột biến là gen lặn thì thể đột biến có kiểu gen đồng hợp lặn

- Với gen đột biến là gen trội thể đột biến được biêu hiện ra kiểu hình ở trạng thái đồng hợp hoặc dị hợp

Thể đột biến có ít nhất 1 trong các dạng: aa, B-, cc

C có kiểu gen AabbCc không thỏa mãn

B có AAbbCc không thỏa mãn

D có AabbCC không thỏa mãn 

Vậy đáp án đúng là A   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.