Một quần thể thực vật có tỷ lệ cây thân cao là 64%. Sau hai thế hệ tự thụ phấn, số cây thân thấp trong quần thể là 42%. Cho biết alen B quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định thân thấp. Cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu là:   

A.

0,64 BB : 0,32 Bb : 0,04 bb.

B.

0,48 BB : 0,16 Bb : 0,36 bb.  

C.

0,16 BB : 0,48 Bb : 0,36 bb.

D.

0,36 BB : 0,22 Bb : 0,42 bb.   

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ở thế hệ thứ nhất có 64% thân cao (B-) => có 36% thân thấp (bb). Sau 2 thế hệ tự thụ phấn có 42% (bb). Tỷ lệ aa tăng là do sự tự phối của kiểu gen Aa.

Ta có: Tỷ lệ aa tăng img1  Vậy quần thể ban đầu có cấu trúc: 0.48BB:0.16Bb:0.36bb.

Vậy đáp án đúng là B   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.