Một quần thể tự thụ phấn có thành phần kiểu gen ở thế hệ P là 0,3AA + 0,4Aa + 0,3aa = 1. Cần bao nhiêu thế hệ tự thụ phấn thì tỉ lệ đồng hợp chiếm 97,5%?         

A.

A: 4

B.

B: 2

C.

C: 3

D.

D: 1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Theo bài ta thì tỉ lệ đồng hợp là 97,5% = 0,975 → tỉ lệ dị hợp Aa = 1 – 0,975 = 0,025 Gọi số thế hệ tự thụ phấn cần thiết là n thì ta có tỉ lệ kiểu gen dị hợp qua n thế hệ là img1  

Vậy đáp án đúng là: A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...