Một số tế bào sinh tinh ở một loài thú khi giảm phân có thể tạo ra tối đa 768 loại giao tử. Biết rằng trong quá trình giảm phân có 3 cặp nhiễm sắc thể tương đồng xảy ra trao đổi chéo một điểm, cặp nhiễm sắc thể giới tính bị rối loạn giảm phân 2 ở tất cả các tế bào, các cặp còn lại không trao đổi chéo và đột biến. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài là    

A.

A. 2n = 16

B.

B. 2n =12        

C.

C. 2n = 8

D.

D. 2n = 10

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 Có 3 cặp nhiễm sắc thể tương đồng xảy ra trao đổi chéo một điểm => tạo 43 = 64 loại giao tử

Cặp NST giới tính bị rối loạn giảm phân 2 ở tất cả các tế bào sẽ tạo ra 3 loại giao tử XX ; YY , O . Do dó, số loại giao tử do n cặp NST còn lại không có trao đổi chéo tạo ra là :  768 : 64: 3 = 4  => có 2 cặp

Vậy tổng có 6 cặp NST  => 2n = 12    

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.