Một sóng cơ lan truyền trên một đường thẳng từ điểm O đến điểm M cách O một đoạn d. Biết tần số f, bước sóng img1 và biên độ a của sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Ở thời điểm t, nếu phương trình dao động của phần tử vật chất tại M có dạng img2 thì phương trình dao động của phần tử vật chất tại O có dạng:

A.

img1

B.

img1

C.

img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

+ Điểm O dao động sớm pha hơn M, với phương trình img1.   

 

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.