Một sóng cơ lan truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài, gọi v1 là tốc độ lớn nhất của phần tử vật chất trên dây, v là tốc độ truyền sóng trên dây, img1 .Hai điểm gần nhất trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 2 cm dao động ngược pha với nhau. Biên độ dao động của phần tử vật chất trên dây là ?  

A.

 3 cm.

B.

 4 cm.

C.

 6 cm.

D.

 2 cm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: + Hai điểm gần nhau nhất trên cùng phương truyền sóng dao động ngược pha → 0,5λ = 2 → λ = 4 cm. Kết hợp với img1 img2cm.  

Vậy đáp án đúng là D

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.