Một sóng điện từ truyền trong chân không với λ = 150 m, cường độ điện trường cực đại và cảm ứng từ cực đại của sóng lần lượt là E0 và B0. Tại thời điểm nào đó cường độ điện trường tại một điểm trên phương truyền sóng có giá trị $\frac{{{E}_{0}}}{2}$ và đang tăng. Lấy c = 3.108 m/s. Sau thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì cảm ứng từ tại điểm đó có độ lớn bằng $\frac{{{B}_{0}}}{2}$?

A. $\frac{5}{12}{{.10}^{-7}}s$
B. $1,{{25.10}^{-7}}s$
C. $\frac{5}{3}{{.10}^{-7}}s$
D. $\frac{5}{6}{{.10}^{-7}}s$
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...