Một thầy giáo có img1 cuốn sách đôi một khác nhau, trong đó có img2 cuốn sách văn học, img3 cuốn sách âm nhạc và img4 cuốn sách hội họa. Thầy muốn lấy ra img5 cuốn và đem tặng cho img6 em học sinh mỗi em một cuốn. Thầy giáo muốn rằng sau khi tặng xong, mỗi một trong img7 thể loại văn học, âm nhạc, hội họa đều còn lại ít nhất một cuốn. Hỏi thầy có tất cả bao nhiêu cách tặng?  

A.

A. img1.

B.

B. img1.

C.

C. img1.

D.

D. img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn D 

Số cách chọn img1 cuốn bất kì tặng cho img2 em học sinh: img3. Số cách chọn để tặng hết một trong ba loại: img4. Số cách chọn thỏa mãn yêu cầu bài toán: img5.  

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...