Một tổ có img1 học sinh nam và img2học sinh nữ. Chia tổ thành img3 nhóm, mỗi nhóm img4 người để làm .img5.nhiệm vụ khác nhau. Tính xác suất khi chia ngẫu nhiên nhóm nào cũng có nữ.                 

A.

A. img1.

B.

B. img1.

C.

C. img1.

D.

D. img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn D 

Không gian mẫu img1. Gọi img2 là biến cố “Chia mỗi nhóm có đúng một nữ và ba nam” Số cách phân chia cho nhóm img3img4 (cách). Khi đó còn lại img5nữ img6nam nên số cách phân chia cho nhóm img7img8 (cách). Cuối cùng còn lại bốn người thuộc về nhóm img9 nên có img10 cách chọn. Theo quy tắc nhân ta có số kết quả thuận lợi img11 (cách). Vậy xác suất cần tìm là img12.  

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.