Một tổ có img1 học sinh nam và img2 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên img3 học sinh. Xác suất để trong img4 học sinh được chọn luôn có học sinh nữ là:        

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Chọn ngẫu nhiên img1 học sinh trong img2 học sinh có img3 cách chọn. Gọi img4 là biến cố: Chọn được img5 học sinh luôn có học sinh nữ. Ta có số cách chọn được img6 học sinh nam là img7 cách chọn Số phần tử của biến cố img8: img9 Xác suất của biến cố img10: img11. Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.