Một tổ học sinh có 5 nam và 5 nữ xếp thành một hàng dọc thì số các cách xếp khác nhau là:                         

A.

A. 25

B.

B. 10

C.

C. 10!

D.

D. 40

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn đáp án C

Số cách xếp là 10!.  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...