Một trong những hạn chế trong nội dung Luận cương chính trị (10-1930) của Đảng ta là chưa chỉ ra được

A.

 chiến lược và sách lược cho cách mạng Việt Nam.

B.

 mối liên hệ của cách mạng Việt Nam với thế giới.

C.

 khả năng lãnh đạo cách mạng của giai cấp công nhân.

D.

 mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Đông Dương.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phương pháp: sgk trang 95. Cách giải: Một trong những hạn chế của Luận cương chính trị (10-1930) là chưa nêu được mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Đông Dương, không đưa được ngọn cờ giải phóng dân tộc lên hàng đầu mà nặng về đấu tranh giai cấp và cách mạng ruộng đất. Chú ý: - Đáp án A: Luận cương chính trị (10-1930) đã nêu được đường lối chiến lược và sách lược cho cách mạng, giống với Cương lĩnh chính trị đầu tiên. - Đáp án B: Luận cương chính trị (10-1930) nêu rõ mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới. - Đáp án C: Luận cương chính trị (10-1930) xác định lãnh đạo cách mạng là giai cấp công nhân với đội tiên phong là Đảng Cộng sản.         Đáp án đúng là D!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.