Một trong những nét độc đáo về nghệ thuật chỉ đạo quân sự của Đảng ta trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975) là

A.

         kết hợp khởi nghĩa với chiến tranh cách mạng.

B.

         kết hợp đấu tranh chính trị với vũ trang.

C.

         kết hợp đấu tranh chính trị, quân sự và ngoại giao.

D.

         kết hợp đấu tranh quân sự với ngoại giao.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phương pháp: phân tích, đánh giá Cách giải: Điếm độc đáo của nghệ thuật chỉ đạo quân sự của Đảng ta trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 – 1975) là: nền nghệ thuật quân sự toàn dân đánh giặc lấy lực lượng vũ trang ba thứ quân làm nòng cốt, nền nghệ thuật kết hợp chặt chẽ đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị và đấu tranh ngoại giao, kết hợp giữa đánh nhỏ, đánh vừa và đánh lớn, kết hợp các nhân tố lực - thế - thời, đánh địch một cách bất ngờ, tạo nên sức mạnh đánh thắng lực lượng quân sự địch và các chiến lược chiến tranh của chúng, qua đó, góp phần quan trọng đánh bại ý chí xâm lược của kẻ thù, hoàn thành mục tiêu giải phóng miền nam, bảo vệ miền bắc, thống nhất đất nước. Ba mặt trận chính trị, quân sự và ngoại giao có mối liên hệ chặt chẽ và hỗ trợ nhau. Chiến thắng về chính trị và quân sự tạo điều kiện cho thắng lợi trên mặt trận ngoại giao và thắng lợi trên mặt trận ngoại giao phản ánh thắng lợi trên mặt trận chính trị và quân sự.        Đáp án đúng là C!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...