Một trong những nguyên nhân khiến Pháp chọn Đà Nằng làm mục tiêu tấn công đầu tiên trong quá trình xâm luợc nuớc ta?

A. chiếm Đà Nằng, tiến tới lập triều đình phong kiến tay sai.
B. chiếm vựa lúa của nước ta để thực hiện “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”
C. bảo vệ lực luợng giáo sĩ người Pháp đang bị triều Nguyễn dồn đuổi.
D. chiếm Đà Nằng làm căn cứ, rồi tấn công ra Huế, buộc triều Nguyễn đầu hàng.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.