Một trong những phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ là:

A.

Đổi mới và nâng cao trình độ trình độ công nghệ trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân

B.

Nâng cao trình độ quản lý, hiệu quả của hoạt động khoa học và công nghệ

C.

Cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối,chính sách của Đảng và Nhà nước.

D.

Đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.