Một vật có m = 100g dao động điều hòa với chu kỳ T=1s, vận tốc của vật khi qua VTCB là , lấy =10. Hợp lực cực đại tác dụng vào vật là:

A.

0,4N.

B.

2,0N.

C.

0,2N.

D.

4,0N.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ta có: img1  Hợp lực cực đại tác dụng vào vật là: img2   .

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.