Một vật dao động điều hòa, có phương trình li độ img1 (x tính bằng cm, t tính bằng s). Kể từ thời điểm t = 0, thời điểm vật qua vị trí có li độ img2theo chiều âm lần thứ 2017 là:

A.

 2016,25 s.

B.

 2016,75 s .

C.

 1008,75 s.

D.

 1008,25 s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: img1+ Tại thời điểm img2 vật đi qua vị trí img3 theo chiều dương + Trong mỗi chu kì vật đi qua vị trí img41 lần → Ta tách img5 + Biểu diễn các vị trí trên đường tròn, từ hình vẽ. Ta có: img6   

 

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...