Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, gọi img1là khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật có động năng bằng thế năng. Tại thời điểm t vật qua vị trí có tốc độ img2 (cm/s) với độ lớn gia tốc 22,5 (m/s2 ), sau đó một khoảng gian đúng bằng img3 vật qua vị trí có độ lớn vận tốc 45p (cm/s). Lấy img4.Biên độ dao động của vật là :

A.

img1.                            

B.

img1.         

C.

img1.               

D.

8 cm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

+ Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp động năng của vật bằng thế năng là Δt = 0,25T. + Trong dao động điều hòa thì gia tốc vuông pha với vận tốc. Do đó, gia tốc của vật tại thời điểm t sẽ cùng pha với vận tốc của vật tại thời điểm t + Δt. Với hai đại lượng cùng pha, ta có: img1rad/s.

+ Vận tốc trong hai thời điểm vuông pha nhau. Do vậy biên độ dao động của vật img2  img3cm.

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.