Một vật dao động điều hòa với biên độ A và tốc độ cực đại ${{v}_{\max }}$. Tần số của vật dao động là

A. $\frac{{{v}_{\max }}}{2A}$
B. $\frac{{{v}_{\max }}}{2\pi A}$
C. $\frac{{{v}_{\max }}}{A}$
D. $\frac{{{v}_{\max }}}{\pi A}$
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.