Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos4πt (cm), gia tốc của vật thời điểm t = 5 s là:

A.

–947,5 cm/s2

B.

–94,5 cm/s2.

C.

–97,5 cm/s2.

D.

–945,5 cm/s2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

–947,5 cm/s2

Theo đầu bài:

x = 6cos4πt (cm)  a = x'' = –96cos4πt (cm/s2) = –974,5 (cm/s2).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.