Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos (cm). Tính từ thời điểm t = 0, gia tốc của vật đạt giá trị cực đại tại thời điểm:

A.

.

 

B.

s.

C.

.

D.

s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

.

- Tại thời điểm ban đầu vật ở vị trí li độ x0 = Acos =  (cm).

- Phương trình gia tốc của vật là v' = x' = –A2sin (cm/s).

Tại thời điểm t = 0 vật có vận tốc v = –A2sin = – = –A(cm/s) < 0.

Suy ra vật chuyển động ngược chiều dương của trục tọa độ.

- Gia tốc của vật đạt giá trị cực đại khi nó chuyển động đến vị trí biên.

- Biểu diễn dao động điều hòa bằng một vectơ quay như hình bên. Ta thấy: Khi vật chuyển động từ vị trí li độ x0 (cm) đến vị trí biên thì vectơ quay được một góc α = α1, trong đó

sinα1 =  α1  α =  +  = 

Suy ra thời gian t mà vật chuyển động từ vị trí li độ x0 (cm) đến vị trí biên: 

t = .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.