Một vật dao động điều hòa với tần số góc $\omega =5\,$rad/s. Lúc t = 0, vật đi qua vị trí có li độ là $x=-2\,cm$ và có vận tốc 10 cm/s hướng về phía vị trí biên gần nhất. Phương trình dao động của vật là

A. $x=\sqrt{2}\cos \left( 5t+\frac{5\pi }{4} \right)\,\left( cm \right)$
B. $x=2\sqrt{2}\cos \left( 5t+\frac{3\pi }{4} \right)\,\left( cm \right)$
C. $x=2\cos \left( 5t-\frac{\pi }{4} \right)\left( cm \right)$
D. $x=2\sqrt{2}\cos \left( 5t+\frac{\pi }{4} \right)\,\left( cm \right)$
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.