Một vật dao động theo phương trình img1 (x tính bằng cm, t tính bằng s). Kể từ t = 0 , thời điểm vật qua vị trí có li độ img2(cm) lần thứ 2018 là:                

A.

601,6 (s).

B.

603,4 (s).

C.

601,3 (s).

D.

605,3 (s).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.