Một vật nhỏ dao động điều hòa với phương trình li độ img1 (x tính bằng cm, t tính bằng giây). Lấy π2 = 10 . Gia tốc của vật có độ lớn cực đại là:          

A.

10π cm/s2.

B.

100π cm/s2.

C.

100 cm/s2.

D.

 100 cm/s2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: + Gia tốc cực đại img1

 

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.