Một hệ dao động chịu tác dụng của ngoại lực tuần hoàn img1 thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng, tần số dao động riêng của hệ phải là:

A.

8 (Hz).

B.

img1

C.

img1

D.

4 (Hz).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

+ Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi f = 4π (Hz). 

Vậy đán án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.