Một mạch dao động gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm L và hai tụ C1 và C2 . Nếu mắc L và C1 thì mạch thu được bước sóng img1. Nếu mắc L và C2 thì mạch thu được bước sóng img2. Hỏi mạch sẽ thu được bước sóng là bao nhiêu khi tụ C1 mắc song song C2 rồi mắc với cuộn thuần cảm.  

A.

img1

B.

img1.

C.

img1.

D.

Đáp án khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ta có: img1  

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.