Một vật dao động điều hòa với phương trình img1 Xác định chu kì, tần số dao động chất điểm:

A.

f = 10 (Hz), T = 0,1(s).

B.

f = 5 (Hz), T= 0,2(s).

C.

img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

+ Tần số và chu kì của con lắc là f = 5 (Hz), T = 0,2 (s). 

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.