Mức xoắn 2 trong cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực gọi là:          

A.

sợi nhiễm sắc.

B.

sợi siêu xoắn.        

C.

nuclêôxôm.

D.

sợi cơ bản.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Mức xoắn 2 trong cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực gọi là sợi nhiễm sắc.

Vậy đáp án đúng là A         

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.