Mục tiêu của cuộc cải cách KT- XH năm 1978 ở Trung Quốc là?

A.

Giàu mạnh, dân chủ, văn minh.

B.

Tự do, bình đẳng, bác ái.

C.

Nâng cao dân trí.

D.

Độc lập tự chủ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án đúng là A!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.