My father is a _______He often does researches with animals and plants.

A.

botanist

B.

biologist

C.

chemist

D.

mathematician

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:does researches with animals and plants.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...