Năm 1928, Kapetrenco đã tiến hành lai cây cải bắp (loài Brassica 2n = 18) với cây cải củ (loài Raphanus 2n = 18) tạo ra cây lai khác loài, hầu hết các cây lai này đều bất thụ, một số cây lai ngẫu nhiên bị đột biến số lượng NST làm tăng gấp đôi bộ NST tạo thành các thể song nhị bội. Trong các đặc điểm sau, có bao nhiêu đặc điểm là sai với thể song nhị bội này?

(1)   Mang vật chất di truyền của hai loài ban đầu.

(2)   Trong tế bào sinh dưỡng, các NST tồn tại thành từng nhóm, mỗi nhóm gồm 4 NST tương đồng.

(3)   Có khả năng sinh sản hữu tính.

(4)   Có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các cặp gen.   

A.

3

B.

2

C.

1

D.

4

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đặc điểm sai là: (2).

P: 2nA x 2nB. F1 : nA + nB. Lưỡng bội hóa F1': 2nA + 2nB →  Cây F1’ đồng hợp tử về tất cả các cặp gen do được lưỡng bội hóa, trong nhân của tế bào các NST đứng thành cặp tương đồng gồm có 2 chiếc.

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.