Năm 1939, Đảng vận động để đưa người của Mặt trận Dân Chủ Đông Dương ra ứng cử vào cơ quan dân biểu nào?

A.

Viện Dân biểu Trung Kì

B.

Viện Dân biểu Bắc Kì

C.

Hội đồng Quản hạt Nam Kì

D.

Hội đồng Kinh tế lí tài Đông Dương

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Hội đồng Quản hạt Nam Kì

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.