Năm 2004, nguồn FDI vào Mĩ la tinh đạt

A.

trên 31 tỉ USD  

B.

40 tỉ USD

C.

gần 80 tỉ USD

D.

từ 78-80 tỉ USD 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

40 tỉ USD

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.